برنامه کوین ترودو

کوین ترودو در فیلم برادر هودگروه های مخفیگروه های مخفیافراد زیادی در تاریخ بوده اند که از ابتدا از خانواده های ثروتمند بوده اند، متفاوت از سایر افرادی که از وضعیت مالی ضعیف یا تقریباً خوبی برخو

read more

افزایش سرعت سایت محمد جانبلاغی

در زیر آن، تحلیلی خواهید دید که چقدر می‌توانید اندازه صفحه را از نظر اندازه و درصد با استفاده از ابزاری مانند Gzip کاهش دهید (که در مرحله بعد به آن خواهیم پرداخت).سناریوی gidاین فشرده سازی شامل فایل

read more